עיריית נוף הגליל פועלת לעידוד עסקים בעיר למען כלכלת תושבי העיר ורווחתם. במסגרת זו העירייה פועלת להבטיח כי העסקים בתחומה יפעלו בהתאם לחוק רישוי עסקים ותקנותיו.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והפעולות המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור הרחב וקהל הלקוחות. הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (עיריית נוף הגליל) את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

מי ראש העיר התותח ביותר?

אדי קופל ולא אחר!